OPS

Balettikoulu Heli Aalto

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma
Yleinen oppimäärä
Tanssi

Sisältö

1. OPETUKSEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT
1.1 Toiminta-ajatus
1.2 Arvoperusta ja yleiset tavoitteet
1.3 Oppimiskäsitys
1.4 Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa
1.5 Toiminnan kehittäminen

2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
2.1 Oppimisympäristö
2.2 Toimintakulttuuri ja työtavat
2.3 Oppilaaksi ottaminen

3. OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS
3.1 Varhaisiän tanssiopinnot: tavoitteet, sisällöt ja laajuudet
3.2 Tanssin yhteiset opinnot
3.2.1 Opintopolku 1: tavoitteet, sisällöt ja laajuudet
3.2.2 Opintopolku 2: tavoitteet, sisällöt ja laajuudet
3.2.3 Opintopolku 3: tavoitteet, sisällöt ja laajuudet
3.3 Tanssin teemaopinnot
3.3.1 Opintopolku 1: tavoitteet, sisällöt ja laajuudet
3.3.2 Opintopolku 2: tavoitteet, sisällöt ja laajuudet
3.3.3 Opintopolku 3: tavoitteet, sisällöt ja laajuudet
3.4 Oppimäärän yksilöllistäminen

4. ARVIOINTI
4.1 Arvioinnin kohteet
4.2 Arviointi opintojen aikana
4.3 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen
4.4 Todistukset

1. OPETUKSEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT

1.1 Toiminta-ajatus

Heli Aallon balettikoulu toimii taiteen perusopetusta antavana oppilaitoksena Espoossa. Koulun toiminta-ajatuksena on järjestää tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää laadukasta tanssin perusopetusta oman paikkakunnan ja lähiseutujen lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilaitoksemme toiminta tukee asuinalueemme taidekasvatusta ja tekee tunnetuksi taidetanssin kulttuuria.

1.2 Arvoperusta ja yleiset tavoitteet

Opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen on ainutlaatuinen ja toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristönsä kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Opetus tukee oppilaan kasvua ihmisenä tasa-arvoa, erilaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta kunnioittavaksi yksilöksi.

Oppilasta kannustetaan omaksumaan liikunnan ja tietopuolisen valmennuksen avulla terveitä elämäntapoja, jotka auttavat saavuttamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja joiden pohjalta luodaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää tulevaisuutta.

Tanssikasvatuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan aisti- ja tunneherkkyyttä sekä tukea opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Tärkeänä tehtävänä on myös tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä herättää kokemaan tanssin, musiikin ja liikunnan riemua.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja kehittymistä, luovuutta, kehontuntemusta sekä sosiaalisia taitoja. Tanssitekniikan lisäksi painotetaan taiteen tekemisen ja kokemisen iloa sekä rohkeaa, luovaa ja persoonallista itsensä ilmaisemista. Opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset erot ja tuetaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan sekä kannustetaan onnistumisen elämyksien löytämiseen harjoittelussa.

Oppilasta ohjataan keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä painotetaan toiston merkitystä harjoittelussa ja oppimisessa. Tavoitteena on ohjata oppilasta omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen sekä ottamaan vastuuta edistymisestään. Opetustunneilla tähdennetään toisten huomioimista ja kauniita käytöstapoja, jotka liittyvät olennaisena osana kassisen baletin tapakulttuuriin.

Opetuksessa otetaan huomioon eri ikäkausien kehitysvaiheet sekä oppilaan fyysiset ja psyykkiset lähtökohdat. Näin voidaan tukea oppilaan terveen itsetunnon ja vahvan identiteetin kehittymistä.

Tavoitteena on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuus esiintymiseen ja tätä kautta itsensä ilmaisemiseen ja taiteellisen tulkinnan kehittymiseen. Tanssissa tarvittavia fyysisiä taitoja kehitetään monipuolisesti unohtamatta omatoimista kehonhuoltoa ja terveellisiä elämäntapoja.
Opetussuunnitelman mukainen opiskelu koulussamme on antanut valmiuksia jatko-opintoihin ja mahdollistanut baletin ammattiopintoihin hakeutumisen. Jatkossakin opetus on tarkoitus pitää niin laadukkaana, että oppilas voi halutessaan edetä ammatillisiin opintoihin.

Oppilasta kannustetaan osallistumaan erilaisiin tanssitapahtumiin ja esityksiin katsojana ja kuulijana. Oma kokemusperäinen suhde tanssiin luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elämänikäiselle tanssiharrastukselle.

Tavoitteena on tarjota laadukkaita, monipuolisia, haastavia ja virkistäviä balettitunteja kaikenlaisille oppijoille!

1.3 Oppimiskäsitys

Tanssin oppiminen on pitkäjänteinen, kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi. Oppilaalla itsellään on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opiskelu on tavoitteellista ja oppilaat työskentelevät opettajan ohjauksessa, ryhmän kanssa ja itsenäisesti. Oppilaan opiskelutaitoja kehitetään niin, että ne mahdollistavat hänen edistymisensä. Opetuksessa käytetään runsaasti mielikuvia ja eläytymiseen perustuvia harjoituksia, jotka auttavat oppilasta oivaltamaan ja kehittämään omaa suoritustaan sekä tanssitekniikassa että roolityöskentelyssä. Tavoitteena on, että oppilas oppii asettamaan omia tavoitteita ja toimimaan niiden mukaisesti.

Monipuolisen, kannustavan ja realistisen palautteen kautta oppilasta autetaan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa itsensä kehittämiseen oppijana. Ammattitaitoisen ohjauksen kautta oppilaan tiedot, taidot ja luovuus kehittyvät monipuolisesti ja erilaisten tunnekokemusten kautta hän oppii luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa ja tuntemaan omat rajansa.

1.4 Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa

Koulussamme pidetään yhteistyötä huoltajien kanssa suuressa arvossa. Lukuvuosittain he saavat useita tiedotteita sekä yleistä tietoutta koulustamme ja ajankohtaisista tapahtumista koulumme kotisivuilta www.balettikoulu.com, joita toivotaan seurattavan ahkerasti. Poissaoloista pyydetään ilmoittamaan. Kaikissa kysymyksissä tai ongelmatilanteissa huoltajia rohkaistaan ottamaan yhteyttä oppilaan omaan opettajaan.

Koulun kotisivuja päivitetään ja uudistetaan riittävän usein. Oppilaita ja huoltajia kannustetaan etsimään tietoa kotisivuilta, jonne päivittyy ajantasaista tietoa harjoitusaikatauluista, näytösten osajaoista, ylimääräisistä tai muuttuneista harjoituksista ja muista aikatauluista. Kotisivuille tulee myös tietoa tapahtumiin osallistumisesta, kilpailumenestyksestä ja ryhmäkohtaista palautetta esiintyjille.

Huoltajat osallistuvat näytöksissä avustamiseen ja he tukevat omien mahdollisuuksiensa mukaan pidemmälle tehtäviä esiintymismatkoja. Esitysten kuvaaminen ja nauhoitteiden toimittaminen oppilaille opetusmielessä tai muistoksi on myös huoltajien aktiivisuuden ansiota.

Koulumme on mukana monenlaisessa yhteistyössä muiden taideoppilaitosten, päiväkotien ja koulumaailman kanssa. Yhteistyön muodot vaihtelevat vuosittain tilanteen ja tarpeen mukaan. Balettikoulumme järjestää mm. koululaisia ja päiväkoteja varten erityisnäytöksiä keväisin. Opetustiloina käytetään lähinnä Espoon koulujen ja päiväkotien liikuntasaleja.

Tarvittaessa koulu vuokraa harjoitustiloja myös muilta tahoilta.

Yhteistyö monien tapahtumanjärjestäjien kanssa mahdollistaa koulumme oppilailden osallistumisen erilaisiin tanssitapahtumiin, katselmuksiin ja kilpailuihin.

Koulu etsii aktiivisesti yhteistyökumppaneita muilta taiteen aloilta. Heidän kanssaan pyritään toteuttamaan projekteja, joissa tarvitaan esimerkiksi musiikillista osaamista, puvustukseen ja lavastukseen liittyvää ammattitaitoa sekä esitysten taustakuvien, käsiohjelmien ja mainosten suunnitteluun ja tekemiseen liittyvää osaamista.

1.5 Toiminnan kehittäminen

Tiedonkulkuun ja tiedottamiseen oppilaille, opettajille ja huoltajille kiinnitetään erityistä huomiota ja tiedotus pyritään pitämään tehokkaana.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään luottamuksellista ilmapiiriä koulun ja huoltajien välillä siten, että se mahdollistaa esimerkiksi oppilaan terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyvien asioiden esille tuomisen niiltä osin, kun ne vaikuttavat opintoihin balettikoulussa.

Vuosittaisten oppilaskyselyjen palautteen perusteella pyritään parantamaan koulun toimintaa ja opetusta. Oppilaiden omat toiveet ja tavoitteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tärkeitä kehityskohteita ovat myös opettajien tyytyväisyys työyhteisössä ja positiivisen työilmapiirin luominen, koska nämä vaikuttavat suoranaisesti oppituntien ilmapiiriin. Kiinnitämme entistä enemmän huomiota psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ja miellyttävän ilmapiirin kehittämiseen.

Vuosittaisten tanssiteosten valmistaminen on vaativa prosessi. Näytöksiin tarvittavat esiintymisasut, koristeet ja lavasteet tehdään osittain talkoohengellä tiimityönä myös enenevässä määrin oppilaita osallistaen. Esitykset pyritään pitämään edelleen korkeatasoisina niin koreografian, puvustuksen, musiikin kuin visuaalisen ilmeenkin osalta. Oppilaita rohkaistaan osallistumaan myös koreografioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1 Oppimisympäristö

Balettikoulu toimii Espoossa pääasiassa Suur-Leppävaaran ja Espoon keskuksen alueella sekä pienimuotoisesti Kauniaisissa. Opetukseen ja esiintymiseen käytetään lähinnä Espoon kaupungin tiloja.

Opetus tapahtuu ryhmissä. Ryhmäkoko on 10-20. Varhaiskasvatusryhmien maksimikoko on 16 oppilasta. Sopiva ryhmäkoko tekee opetustilanteen mahdollisimman turvalliseksi.

Käytössä olevat tilat ovat fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliset sekä asianmukaiset balettikoulun opetustoimintaan. Turvallisuusnäkökohdat huomioiden oppilaiden kanssa tutustutaan pukeutumis-, opetus- ja esiintymistilojen mahdollisiin vaaranpaikkoihin. Oppilaille kerrotaan ja näytetään poistumisohjeet ja -reitit.

Erityisesti kärkitossuilla harjoitteleville opiskelijoille joidenkin koulujen liikuntasalien lattia asettaa haasteita. Hyvällä tuntisuunnittelulla edistyneimmät oppilaat voivat kuitenkin harjoitella liikuntasaleissa siten, että suurin osa kärkitossutunneista pidetään siihen soveltuvissa opetuspisteissä.

Oppilaille luodaan opiskeluympäristö, joka on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva. Oppimisympäristö tukee oppilaan aloitekykyä, vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteistä opiskelua sekä hänen henkistä ja fyysistä kasvuaan ihmisenä. Hänelle tarjotaan onnistumisen elämyksiä myönteisessä ilmapiirissä. Koulussamme jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja hänet kohdataan yksilönä.

Koulumme tarjoaa motivoituneille ja innostuneille oppilaille mahdollisuuden valita useita viikkotunteja, jolloin he pääsevät nauttimaan pitkäjänteisen harjoittelun ja taitojen kasvamisen myötä klassisen baletin syvimmästä olemuksesta.

2.2 Toimintakulttuuri ja työtavat

Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria ja työtapoja, jotka edistävät:

A. Oppimista ja monipuolista työskentelyä

Balettikoulun oppilasmäärä on suhteellisen pieni, mikä mahdollistaa jokaisen oppilaan yksilöllisen kohtaamisen oppitunneilla ja näytösharjoituksissa. Opettaja tuntee jokaisen oppilaansa vahvuudet ja erityistarpeet, minkä perusteella hän suunnittelee opetustunnit, huomioi tunneilla jokaista yksilöllisesti ja pystyy antamaan kehitystä tukevaa palautetta. Hyvän oppilastuntemuksen perusteella voidaan oppilaalle tarjota sopivia esiintymisrooleja, jotka tukevat oppilaan persoonallista ilmaisua.
Baletin opiskelu vaatii pitkäjänteistä työtä sekä itsekuria ja taitojen karttuminen tapahtuu vähitellen useita vuosia kestävän prosessin aikana. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, toistojen suureen määrään, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Opettajan tehtävänä on auttaa ja motivoida oppilasta oppimaan, mutta suurimman työn oppilas joutuu tekemään itse.

Koulun toimintakulttuuriin kuuluu tavoitteiden asettaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin tavoitteet vaihtuvat noin kolmen viikon välein aina uuden jakson alkaessa. Jokaiselle lukukaudelle asetetaan tasoryhmästä riippuen 1-3 tärkeää ja yksityiskohtaista tavoitetta, jotka voivat liittyä tanssitekniikkaan, ilmaisuun tai vuorovaikutustaitoihin. Oppilaita kehotetaan asettamaan kullekin lukuvuodelle myös omia tavoitteita, jotka he kirjoittavat ylös tavoitelomakkeeseen ja toimittavat opettajalle. Täten opettaja voi auttaa oppilasta tavoitteiden saavuttamisessa. Kaikkien tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Oppimisessa hyödynnetään monipuolisesti muiden taidealojen tarjontaa mm. musiikkia, kuvia, kirjoja ja videoita.

B. Hyvinvointia sekä kestävää kehitystä ja elämäntapaa

Koulussamme halutaan luoda turvallinen ja lämmin oppimisympäristö, jota kehitetään jatkuvasti. Opettajat työskentelevät positiivisen ilmapiirin luomiseksi, mikä edesauttaa oppimista, rohkaisee yrittämään ja erehtymään sekä löytämään ja jopa ylittämään itsensä tanssillisessa ilmaisussa.
Oppilaiden omien toiveiden ja tavoitteiden nivouttaminen opetukseen oppilaskyselyjen pohjalta on osa koulun pysyvää toimintakulttuuria.

Yksi koulumme vahvuus on lukukausien huipentuminen oppilasnäytöksiin, jotka ovat oppilaskyselyjen mukaan nousseet esille useimpien mielestä antoisimpana kokemuksena baletin opiskelussa. Esityksissä jokainen oppilas saa kokea yhdessä tekemisen riemua. Voimakkaalla yhteisöllisyyden kokemuksella voi olla pitkäkestoinen vaikutus oppilaan hyvinvointiin.

Henkilöstön hyvinvointia ylläpidetään ja kehitetään toimivalla yhteistyöllä, keskinäisellä luottamuksella, realistisella ja kunnioittavasti annetulla palautteella sekä johdonmukaisesti toteutetulla suunnittelulla. Kaiken yhdessä toteutetun suunnittelun edellytyksenä on ajantasainen ja säännöllinen tiedotus. Mahdollisuus pitkäjänteiseen opetus- ja kasvatustyöhön lisää henkilöstön sitoutuneisuutta ja antaa hyvät resurssit laadukkaaseen opetustoimintaan.

Kestävää kehitystä toteutetaan valmistamalla esiintymispukuja ja lavasteita mahdollisimman pitkälle kierrätysmateriaaleista. Esiintymisasuja myös vuokrataan ja lainataan.

Suurin osa tiedotteista lähetetään joko sähköisenä tai kotisivujen kautta. Myös laskutus toimii sähköisesti.
Oppilaisiin liittyviä henkilötietoja säilytetään tietoturvalain mukaisesti ja ne tuhotaan asianmukaisesti.

C. Osallisuutta, vuorovaikutusta ja kulttuurista moninaisuutta

Osallisuutta ja vuorovaikutusta toteutetaan koulussamme kuuntelemalla ja huomioimalla oppilaiden toiveita ja tavoitteita. Häntä kannustetaan työskentelemään itsenäisesti sekä yhdessä toisten kanssa. Työtavat ohjaavat oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia.

Toimintakulttuurin ja työtapojen kehittämiseksi oppilaat laativat yhdessä henkilöstön kanssa koululle Tanssietiketin (koulun omat säännöt). Tämä auttaa oppilaita sitoutumaan ja noudattamaan paremmin koulun sääntöjä.
Oppilaat voivat osallistua jossain määrin esiintymisasujen valmistamiseen.

Esityksissä jokainen oppilas saa kokea yhteisöllisyyttä. Vaikka suurin osa oppilaista onkin aikuisena baletin yleisöä, niin osallisuuden kokemuksella harrastuksen yhteydessä on pysyvä vaikutus yksilön taitoihin ja hyvinvointiin. Tällainen vaikuttava elämys voi muistojen kautta kantaa läpi koko elämän.

Musiikkivalintojen ja esiintymistoiminnan kautta oppilaita tutustutetaan moniin eri kulttuureihin.

Huoltajat saavat tietoa suoritetuista opintokokonaisuuksista ja edistymisestä mm. seuraavilla tavoilla: avoimet ovet, keskustelut, sähköposti, kotisivut ja esitykset sekä pyydettäessä todistus.

D. Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja johtamista

Koulun toiminnallinen suunnitelma yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämiseksi on laadittu kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Koulun johtamista toteutetaan demokratian, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvojen pohjalta.

Balettikoulun toimintakulttuurin ja työtapojen yhtenäistämiseksi sekä pulmatilanteiden ratkaisemiseksi henkilökunta konsultoi säännöllisesti toisiaan ja mahdollisia ulkopuolisia tahoja tarpeen mukaan.

2.3 Oppilaaksi ottaminen

Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin niin, että aikaisemmin koulussa opiskelleilla on etuoikeus uusiin oppilaisiin nähden. Täten turvataan aikaisemmin aloittaneiden opiskelijoiden jatkomahdollisuudet.
Koulussamme uutena aloittava oppilas sijoitetaan mahdollisimman sopivasti hänen ikä- ja taitotasoaan vastaavaan ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään uuden oppilaan mahdollinen aiempi tanssitausta ja opetusryhmässä tuetaan hänen yksilöllistä edistymistään.
Balettikoululla on mahdollisuus tarjota vuosittain 1-3 vapaaoppilaspaikkaa taiteen perusopetuksen arvojen ja hengen mukaisesti. Opiskelu pyritään pitämään kohtuullisen hintaisena ja kaikkia useammalla viikkotunnilla käyviä tuetaan taloudellisesti mahdollisuuksien rajoissa.

3. OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS

3.1 Varhaisiän tanssiopinnot

Varhaisiän tanssiopinnot suunnataan 4-6 -vuotiaille satubaletin ja esibaletin muodossa.

Varhaisiän tanssiopinnot / Tavoitteet

tanssin ilon herättäminen ja kokeminen
monipuolisen musiikin kokeminen ja ilmaiseminen
luovuuden ja mielikuvituksen kanavointi tanssiin
myönteinen suhde kehon käyttämiseen tanssissa
tanssielämyksen kokeminen omassa kehossa
sen ymmärtäminen, että tanssilla voi kertoa tarinaa ja ilmaista tunteita
katsojana osallistuminen
tilan hahmottamiseen tutustuminen
rytmitajun kehittäminen
ryhmä- ja parityöskentelyyn oppiminen
oppia suhtautumaan myönteisesti erilaisuuteen
sosiaalisten taitojen kasvattaminen tanssin avulla
hyvään käytökseen kannustaminen
vapaaseen ja rohkeaan ilmaisuun kannustaminen
motoristen perustaitojen kehittäminen ja parantaminen
baletin alkeisiin ja sen erityispiirteeseen – aukikiertoon – tutustuminen
liikkuvuuden, ketteryyden ja notkeuden lisääminen
esiintymistilanteisiin totuttautuminen
valmiuksien kehittäminen myöhempiä tanssiopintoja varten
pysyvään kiinnostukseen herääminen ja harrastukseen kasvaminen

Varhaisiän tanssiopinnot / Sisällöt

tutustutaan tanssitunnin rakenteeseen, sääntöihin ja toimintakulttuuriin
tehdään luovuutta edistäviä harjoituksia, kuten omia tansseja, improvisaatiota, vapaita tanssisommitelmia ja miimisiä harjoituksia
musiikin valintaan kiinnitetään erityistä huomiota, käytetään monipuolista musiikkia painopisteen ollessa klassisessa musiikissa
tutustutaan balettimusiikkiin, kuten Pähkinänsärkijä, Joutsenlampi, Prinsessa Ruusunen, Don Quijote, Merirosvo, Bajadeeri ja Coppélia sekä koulun omien produktioiden musiikilliseen antiin
tutustutaan baletteihin kirjallisuuden, kuvien, piirtämisen ja leikin avulla
käydään läpi klassikkosatuja tanssien ja leikkien
tehdään harjoituksia sekä tansseja yksin, pareittain ja ryhmässä
opiskellaan liikuntaleikkejä ja temppuja
harjoitellaan tunneilla yleisönä olemista tanssikaverien esiintyessä
harjoitellaan baletin alkeita tangossa ja keskilattialla
tehdään monipuolisia venyttelyharjoituksia
tutustutaan lihaskunto- ja aukikiertoharjoituksiin leikin avulla
tehdään monipuolisia perusliikuntataitoihin, kuten tasapainoon, liikkumiseen ja välineiden käyttöön liittyviä harjoituksia
käytetään välineitä (huivit, puunlehdet, lelut, köydet, renkaat, vanteet, jumppamatot, trampoliini, penkit, nauhat, hernepussit, taikasauvat, pallot) luovan toiminnan tehostamiseksi ja taitojen kartuttamiseksi
valmistetaan ja harjoitellaan tanssinumeroita koulun esityksiin
esiinnytään koulun produktioissa

Varhaisiän tanssiopinnot / Laajuudet

Varhaisiän tanssiopintojen laskennallinen laajuus on esiintymistoiminta mukaan lukien 35-70 h.
Satu- ja esibalettiryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Lukuvuodessa on 33 opetusviikkoa.

3.2 Tanssin yhteiset opinnot

Lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Lukuvuodessa on opintopolusta riippuen 33-35 opetusviikkoa.

Oppilaan aloitusiästä, tuntivalinnoista, poissaoloista tai aiemmin hankituista taidoista riippuen yleisen oppimäärän suorittamisen kesto on 4-8 vuotta.

3.2.1 Opintopolku 1 / Alkeisbaletti 1 ja Alkeisbaletti 2

Baletin alkeisopetusta 6-9 -vuotiaille

Opintopolku 1 / Yhteiset opinnot / Tavoitteet

tanssin ilon kokeminen ja vahvistaminen
myönteisen tanssielämyksen kokeminen omassa kehossa
myönteinen käsitys omasta kehosta ja sen mahdollisuuksista ilmaisussa, liikkuvuudessa sekä motorisissa ja tanssiteknisissä taidoissa
kehonhuoltoon tutustuminen ja sen ymmärryksen laajentaminen
luovuuden ja mielikuvituksen valjastaminen omaan tanssiin
pari- ja ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen
yhteistyötaitojen oppiminen ja hiominen
ryhmän jokaisen jäsenen arvostaminen ja kunnioittaminen
katsojana osallistuminen oppilaiden omissa tuntitansseissa
monipuolisen musiikin ilmaiseminen ja siinä kehittyminen
tutustuminen balettimusiikkiin ja sen säveltäjiin
tutustuminen baletin traditioon ja historiaan
rytmin ymmärtäminen tanssissa
tanssitunnin toimintakulttuuriin kasvaminen
baletin alkeisiin tutustuminen ja liikkeissä harjaantuminen
perusmotoristen liikuntataitojen kehittäminen
liikkuvuuden, notkeuden ja ketteryyden lisääminen
tilankäytön hahmottaminen tanssisalissa
toistoista saatavan hyödyn ymmärtäminen
baletin terminologiaan ja tyyliin tutustuminen
liikkeiden oikean linjauksen hahmottaminen sekä aukikierron, koordinaation, tasapainon ja hyvän ryhdin kehittäminen
tanssi kuuluu kaikille -ajatuksen ymmärtäminen
pysyvän kiinnostuksen herääminen ja vahvistaminen

Opintopolku 1 / Yhteiset opinnot / Sisällöt

monipuoliset tuntitanssit, jotka voivat toimia alkulämmittelynä tai lopputanssina ja joissa pääsee kokemaan tanssin riemua
käytetään tansseissa välineitä luovuuden tehostamiseksi ja tanssielämyksen vahvistamiseksi (huivit, taikasauvat, puunlehdet)
tehdään monipuolisia harjoituksia pareittain, mm. käsiotteet
oppilaat seuraavat katsojana myös toistensa harjoittelua ja tansseja sekä opettelevat antamaan kunnioittavaa palautetta
käytetään opetuksessa balettiin tarkoitettua harjoitusmusiikkia
tuntitansseissa, improvisaatiossa ja omissa tansseissa käytetään monipuolista baletti- ja klassista musiikkia, jota oppilaat saavat valita osittain itse
tutustutaan suuriin balettisäveltäjiin ja heidän teoksiinsa
tehdään rytmiharjoituksia taputtamalla, tutustutaan tasa- ja kolmijakoiseen rytmiin, opitaan tanssin musiikillinen laskutapa
omaksutaan tunnin perusrakenne: läsnäolon tarkistaminen, tuntiin virittäytyminen, alkulämmittely sykkeen nostattamiseksi, kehonhuolto, balettiosuus tangossa ja keskilattialla, luova osuus, joka voi olla improvisaatioharjoitus, tanssi tai liikuntaleikki ja loppuseremonia kiitoksineen
opiskellaan jalkojen ojennuksia ja heittoja, I, II ja III jalkojen asento, I ja II port de bras käsillä, taivutuksia, harjoitellaan päänkäyttöä piruettiin, tehdään monipuolisia tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia, jotka voivat sisältyä mihin tahansa tunnin elementtiin, tehdään pieni adagioharjoitus, kehitetään voimaa ja ponnistusta hyppyjä varten
opetuksessa käytetään ranskankielisiä balettitermejä
opetusta tehostetaan mielikuvien käytöllä
oppilas oppii ymmärtämään, että toistot edistävät oppimista
motoristen taitojen kasvattaminen määrässä ja laadussa
opetellaan liikkumaan kaikkiin suuntiin tilassa
opetellaan tanssisalin 8 pistettä tilan ja suuntien hahmottamiseksi
kukin oppilas tekee omista lähtökohdistaan venyttelyharjoituksia aukikierron, liikkuvuuden ja notkeuden lisäämiseksi sekä oppitunnilla että omatoimisesti
opettajan lisäksi oppilaat havainnoivat toisiaan, esimerkiksi parinsa polven ja jalkaterän linjauksia

Opintopolku 1 / Yhteiset opinnot / Laajuudet

Opintopolku 1 opintojen laskennallinen laajuus on 70 h.
Oppilaat harjoittelevat pääasiassa kerran viikossa. Lukuvuodessa on 33 opetusviikkoa.

3.2.2 Opintopolku 2 / Baletti 3 ja Baletti 4

Baletin opetusta 10-13 -vuotiaille. Opintopolulla 2 pyritään aloittamaan kärkitossuharjoittelu.

Opintopolku 2 / Yhteiset opinnot / Tavoitteet

tanssin ilon vahvistaminen ja oman motivaation kehittäminen
terveellisen elämäntavan omaksuminen
myönteinen suhtautuminen varhaisteini-iän muuttuvan kehon käyttämiseen ja haastamiseen
luovuuden ja mielikuvituksen lisääminen ilmaisussa
lämpimän ja arvostavan vuorovaikutuksen saavuttaminen opettajan ja tanssikavereiden kanssa
omien fyysisten mahdollisuuksien ja haasteiden ymmärtäminen sekä niiden hyväksyminen
kehonhuollon ja lihaskuntoharjoitusten tärkeyden ymmärtäminen
aukikierron edistäminen sekä oikeaan linjaukseen pyrkiminen ja siinä kehittyminen
vastuun ottaminen pari- ja ryhmätyöskentelyssä
oman ja muiden tanssin arvostaminen ja kunnioittaminen
katsojana osallistuminen
me-hengen vahvistaminen
tanssikäsityksen avartaminen tutustumalla taidetanssin historiaan ja musiikkiin
ymmärrys siitä, että tanssi tukee muutakin oppimista
henkilökohtaisten kausitavoitteiden asettaminen
motoristen taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen
toiston merkityksen sisäistäminen oppimisprosessissa ja edistymisessä
pettymysten, virheiden ja epäonnistumisen sietäminen opiskelussa
tanssitunnin toimintakulttuurin sisäistäminen
kärkitossutyöskentelyyn valmistautuminen
balettiterminologian käytön lisääminen
itsensä haastaminen tanssiteknisissä ja ilmaisullisissa taidoissa
omien koreografioiden valmistaminen tuntitansseissa
tanssin, musiikin ja rytmin yhteyden ymmärtäminen
pysyvän kiinnostuksen vahvistaminen ja ylläpitäminen

Opintopolku 2 / Yhteiset opinnot / Sisällöt

sykettä nostattava tanssi tai vastaavanlainen harjoitus antaa iloisen ja reippaan alun balettitunnille
tehdään tuntitansseja pienryhmissä oman musiikkivalinnan pohjalta
harjoitellaan tanssiesityksiä ryhmänä
tuetaan ilmaisua ja liikkeiden harjoittelua mielikuvien avulla
katsotaan toisten tuntitansseja ja harjoituksia sekä opetellaan antamaan ja vastaanottamaan rohkaisevaa mutta realistista palautetta
kannustetaan osallistumaan tanssitapahtumiin sekä katsomaan tanssia ammattilaisten esittämänä ja keskustellaan yhdessä esityksistä
keskustellaan terveellisestä ruokavaliosta ja levon tarpeesta
rohkaistaan oppilaita käyttämään baletin ranskankielistä terminologiaa
käydään läpi taidetanssin historiaa tutustumalla esimerkiksi eri aikakausien liikekieleen ja ilmaisuun, voidaan käyttää apuna kuvallista materiaalia tai videoita
musiikkivalintojen yhteydessä tutustutaan balettimusiikin säveltäjiin ja heidän teoksiinsa
toistetaan liikesarjoja niin usein, että kaikki oppilaat muistaisivat ne
otetaan huomioon oppilaiden lempisarjat ja -harjoitukset
tanssiteknisissä taidoissa opetellaan jalkojen IV ja V asento, III ja IV port de bras, lisätään tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia mm. adagio-osuudessa, opetellaan piruetti en dehors ja en dedans V:stä asennosta ja myös liikkuvia piruetteja, jalostetaan jalkojen ojennusta nostoissa ja heitoissa, kehitetään voimaa ja ponnistusta, tehdään pieniä, keskisuuria ja isoja hyppyharjoituksia, tarkastellaan vartalon ja jalkojen oikeita linjauksia myös pareittain, opetellaan havainnoimaan oikeaa ja turvallista liikesuoritusta sekä pyritään siihen
tehdään monipuolisia jalkaterän harjoituksia kärkitossutyöskentelyn aloittamista varten
lisätään aukikiertoa, koordinaatiota, kehon liikkuvuutta, notkeutta sekä lihasten voimaa lihaskunto- ja venyttelyharjoituksilla, joita oppilaat tekevät opetustunnilla ja myöhemmin omatoimisesti omista lähkökohdistaan heille laaditun kehonhuolto-ohjelman pohjalta
kannustetaan ottamaan haasteita omaa kehoa kunnioittaen ja huomioon ottaen omat yksilölliset mahdollisuudet ja rajoitukset
kannustetaan ahkeruuteen ja pitkäjänteiseen harjoitteluun ja sitä kautta kokemaan onnistumisen elämyksiä

Opintopolku 2 / Yhteiset opinnot / Laajuudet

Opintopolku 2 opintojen laskennallinen laajuus on 100 h.
Oppilaat voivat valita 1-3 viikkotuntia. Lukuvuodessa on 34 opetusviikkoa.
Kärkitossuilla harjoittelevilta edellytetään 10 vuoden ikää ja kahta viikkotuntia.

3.2.3 Opintopolku 3 / Baletti 5 ja Baletti 6

Baletin opetusta 14-vuotiaasta eteenpäin. Aikuisoppilaat opiskelevat tällä opintopolulla.

Opintopolku 3 / Yhteiset opinnot / Tavoitteet

tanssin ilon ja motivaation säilyttäminen
aktiivinen toimiminen terveellisen elämäntavan ylläpitämiseksi
myönteinen suhtautuminen omaan ja muiden kehoon
luovuuden vahvistaminen oman ilmaisun ja liikkeen tuottamisessa
tanssin merkityksen kasvaminen omassa oppimisessa ja elämässä
oppilaan oman identiteetin tukeminen ja vahvistaminen
tanssin tuomasta hyvästä olosta nauttiminen
vastuullisesti ja luovasti toimiminen pari- ja pienryhmätyöskentelyssä
oman panoksen tuominen koko ryhmän toimintaan
positiivisen hengen nostattaminen ryhmässä
taide-elämyksen tai katsojakokemuksen analysointi ja jakaminen muille
oman ja muiden yksillöllisyyden arvostaminen ja kunnioittaminen
omien mahdollisuuksien täysimittainen käyttäminen
omien fyysisten haasteiden ja rajoitusten – kuten aukikierron, notkeuden ja nilkan rakenteen – hyväksyminen ja sen mukaan turvallisesti harjoitteleminen
itsensä ylittäminen ja turvallisten riskien ottaminen harjoittelussa
pettymysten, virheiden ja epäonnistumisten hyväksyminen ja niiden kautta oppiminen
erilaisten oppimistyylien ymmärtäminen
liikemuistin parantaminen
omien tavoitteiden asettaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä niiden eteen työskenteleminen pitkäjänteisesti
klassisen baletin tyylin omaksuminen ja sen traditioon tutustuminen
baletin opiskelun tapakulttuurin ja työtapojen omaksuminen
eri koulukuntien eroavaisuuksiin ja painotuksiin tutustuminen
musiikin ja rytmin käsitteleminen suhteessa tanssiin
omien liikesarjojen sommitteleminen ja koreografioiden tuottaminen
aktiivisuus ja omatoimisuus lämmittelyssä, kehonhuollossa ja lihaskuntoharjoittelussa
vartalon ja jalkojen oikean linjauksen sisäistäminen
lihasten palautumismekanismin ymmärtäminen
balettitermien ja käsitteiden luonteva käyttäminen
tilankäytön hallitseminen
tanssitaitojen laadun jalostaminen
taitojen valjastaminen tanssi-ilmaisun välineeksi
kehon monipuolinen ja kokonaisvaltainen käyttäminen
klassiselle baletille ominaisen keveyden illuusion saavuttaminen
taiteen merkityksen ymmärtäminen omassa elämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla
balettiopintojen aikana kertyneen taidon ja tiedon hyödyntäminen muissa tanssi- ja liikuntalajeissa sekä muilla elämänalueilla

Opintopolku 3 / Yhteiset opinnot / Sisällöt

iloa ja motivaatiota pyritään lisäämään monipuolisilla, haastavilla ja virikkeellisillä opetustunneilla, musiikin valinnoilla ja jatkuvalla kannustavalla arvioinnilla
terveellisen ravinnon tarpeesta sekä harjoittelun ja levon suhteesta keskustellaan opetustunneilla
henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi opettajan tulee huomioida herkästi oppilaan tunnetiloja ja mielialaa sekä suunnitella tunnit siten, että oppilas kykenee saavuttamaan kunkin lukukauden yhteisiä ja omia henkilökohtaisia tavoitteita
oppitunnin ilmapiiri pidetään niin positiivisena ja lämpimänä, että oppilas rohkaistuu, vapautuu ja uskaltaa eläytyä kokonaisvaltaisesti tanssi-ilmaisuun
luovuuden edistämiseksi käytetään mm. mielikuvia, tarinoita, musiikkia
omien koreografioiden kautta oppilas oppii jäsentämään ja ymmärtämään musiikkia, tilankäyttöä, liikkeiden sommittelua ja tunnelman luomista
yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden edistämiseksi, oppilaan itsetunnon ja myönteisen minäkuvan kehittämiseksi sekä liikemuistin kasvattamiseksi kukin oppilas harjoittelee vuorollaan eturivissä
ryhmähenkeä edistetään yhteisillä oppitunneilla parityöskentelyllä ja ryhmätansseilla sekä toisten tanssia arvostavasti seuraamalla ja arvioimalla mutta erityisesti esiintymisillä, tanssitapahtumiin ja vierailunäytöksiin osallistumisella
oppilaat videoivat omia suorituksiaan ja kehittyvät vertais- ja itsearvioinnissa
oppilaita tiedotetaan mielenkiintoisista tanssitapahtumista ja -esityksistä, joihin heitä kannustetaan osallistumaan katsojana
oppilaat opiskelevat pääasiassa nyky-venäläisen koulukunnan pohjalta, mutta tunneilla tutustutaan myös ranskalaiseen ja Balanchinen kehittämään amerikkalaiseen koulukuntaan
oppitunneilla liikkeet tehdään klassisen baletin didaktiikan mukaisessa järjestyksessä, sillä tämän menetelmän avulla lihakset lämpiävät, vahvistuvat ja rentoutuvat peräkkäin suoritettavien harjoitusten avulla
oppilaat tekevät omatoimisesti heille laaditun kehonhuolto- ja lihaskunto-ohjelman ennen varsinaista opetustuntia ja/tai kotona
palautumisen varmistamiseksi pidetään huolta huolellisesta lämmittelystä ja nestetankkauksesta ennen harjoittelua
palautumisohjeet pidetään esillä erityisesti rankemman harjoittelu- ja esiintymisjakson jälkeen: mm. hiilihydraatti- ja proteiinipitoisen ruuan nauttiminen, kevyt hieronta, erilaisten hierontapallojen ja -rullien käyttö, kylmä-kuuma suihkuttelu, magnesiumsuihke ja kevyt venyttely pari tuntia harjoitusten jälkeen
turvallisen harjoittelun saavuttamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota vartalon ja jalkojen oikeisiin linjauksiin, kuten lantion asentoon, polvien suuntaamiseen jalkaterien päälle hyppyjen alastulossa sekä jalkaterän oikeaan asentoon ja nilkan linjaukseen turvallista kärkitossutreenaamista varten
tanssitekniikassa jalostetaan liikkeiden laatua, käytetään kehoa monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti, opiskellaan isot piruetit sekä V ja VI port de bras, hankitaan hyppyihin voimaa ja korkeutta, pidennetään tasapainoon ja koordinaatioon liittyviä harjoituksia kuten isossa adagio-osuudessa, lisätään edistyvästi kärkitossuharjoittelua, valjastetaan taidot tanssi-ilmaisun välineeksi, pyritään saavuttamaan baletille ominainen keveyden illuusio voiman ja taidon avulla kiinnittämällä erityistä huomiota pehmeään alastuloon hypyistä ja kärkitossuilta
tunnilla kiinnitetään huomiota keskivartalon hallintaan, suoraan akseliin ja oikeanlaiseen kauniiseen ryhtiin liikkeiden onnistuneen ja esteettisen suorittamisen edistämiseksi
baletin traditioon tutustutaan parhaiten valitsemalla ohjelmistoon tanssinumeroita tai kokonaisuuksia eri tyylisuunnista ja aikakausilta ammattitaitoisen koreografin ohjauksessa
pitkäjänteinen opiskelu luo pohjaa eri taiteiden arvostamiselle, kulttuurimyönteisyydelle, kestävälle hyvinvoinnille ja mahdollistaa jopa elämänikäisen tanssiharrastuksen tai ammatin tanssijana

Opintopolku 3 / Yhteiset opinnot / Laajuudet

Opintopolku 3 opintojen laskennallinen laajuus on 130 h.
Oppilaat voivat valita 1-4 viikkotuntia. Lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa.

Oppilaita kannustetaan Opintopolulla 3 valitsemaan vähintään kaksi viikkotuntia.

3.3 Tanssin teemaopinnot

Koulussamme tanssin teemaopinnot kattavat koko esiintymistoiminnan suunnitteluineen, harjoituksineen ja varsinaisine esityksineen. Teemaopinnoissa syvennetään ja hiotaan yhteisissä opinnoissa opittuja liikkeitä ja taitoja. Teemaopinnot auttavat oppilasta oivaltamaan, miten erillisistä yhteisissä opinnoissa harjoitelluista liikkeistä muodostuu tanssillinen kokonaisuus. Koreografiat tarjoavat oppilaille oivallisen tilaisuuden myös uusien taitojen oppimiseen.

Kaikki koulumme oppilaat esiintyvät vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Syyskauden juhlassa esitetään erillisiä tanssinumeroita ja pienempiä kokonaisuuksia, kun taas keväisin ohjelmistossa on kokonainen baletti tai tanssisatu. Esiintyminen on vapaaehtoista. Jokainen oppilas harjoittelee esitykseen liittyvät tanssit teemaopintojen mukaisesti, mutta halutessaan oppilas voi osallistua katsojana itse esitykseen.

Tämän lisäksi edistyneemmät oppilaat esiintyvät monissa erilaisissa tanssitapahtumissa ja -kilpailussa. Oppilaat odottavat esiintymisiä ja ne tuottavat heille iloa sekä lisäävät huimasti motivaatiota harjoitteluun.

3.3.1 Opintopolku 1

Esiintymistoiminta 6-9 -vuotiaille.

Opintopolku 1 / Teemaopinnot / Tavoitteet

esiintymisestä iloitseminen ja nauttiminen
jännityksen hallitseminen
rohkeuden ja ilmaisun kasvattaminen
vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä yleisön että oman ryhmän kanssa
esiintymistilanteisiin tutustuminen ryhmänä
oman panoksen tärkeyden ymmärtäminen ryhmän jäsenenä
toisten huomioiminen harjoitus- ja esiintymistilanteissa
ryhmähenkeen kasvaminen
kaikkien esiintymisessä mukana olevien kunnioittaminen
tanssiosuuden tarinan, musiikin ja tunnelman ymmärtäminen
eri tanssilajeihin tutustuminen ja baletin liikemateriaalin kasvattaminen
toiston ja harjoittelun tärkeyden ymmärtäminen
yhteisissä opinnoissa opittujen taitojen hyödyntäminen
esiintymistilaan tutustuminen
tilan hahmottaminen ja soveltaminen omaan tanssinumeroon
esiintymiseen valmistautuminen
esiintymistilanteissa rohkeasti toimiminen
esiintymispukujen arvostava käsitteleminen
maskeeraukseen tutustuminen
myönteisen ja rohkaisevan palautteen antaminen

Opintopolku 1 / Teemaopinnot / Sisällöt

käydään läpi esitettävän kokonaisuuden tarina ja mahdollinen opetus sekä mietitään, miten oma tanssiosuus nivoutuu siihen
esitettävän tanssinumeron musiikin kuunteleminen
opetellaan tarvittavia askeleita ja kuvioita tanssituntien yhteydessä jo ennen varsinaisen koreografian valmistamista
voidaan käyttää myös eri tanssilajien tyyliä ja askeleita
tanssiosuutta harjoitellaan ja hiotaan opetustunneilla riittävästi
toimitaan ryhmässä rohkaisevasti me-hengessä
vahvistetaan oppilaan itsetuntoa ja kykyä selviytyä esiintymisestä
esitystilanteessa tutustutaan näyttämöön, valoihin ja katsomoon
opetellaan esiintymiskulttuuria; käytännöt pukuhuonetiloissa, annetaan esiintymisasujen käsittelyohjeet, opetellaan odottamaan omaa vuoroa niin meikki- ja pukeutumisjonossa kuin esiintymislavallekin mentäessä
esityksen jälkeen käydään läpi tunnelmia ja annetaan kiitosta
lämmin vuorovaikutus yleisön kanssa antaa oppilaalle vahvan onnistumisen elämyksen

Opintopolku 1 / Teemaopinnot / Laajuudet

Teemaopintojen laskennallinen laajuus on 30 h.

3.3.2 Opintopolku 2

Esitystoiminta 10-13 -vuotiaille.

Opintopolku 2 / Teemaopinnot / Tavoitteet

ilon ja onnistumisten elämysten kokeminen esiintymistilanteissa
itsensä haastaminen taidossa ja ilmaisussa
luovuuden ja mielikuvituksen valjastaminen tanssinumeroon tai -kohtaukseen
luontevan näyttämöilmaisun kehittäminen
vastuun ottaminen sekä omasta että ryhmän valmistautumisesta ja esiintymisestä
toisten huomioiminen ja auttaminen esitykseen valmistauduttaessa ja itse esiintymistilanteessa
kaikkien esiintyjien arvostaminen
vuorovaikutus yleisön, oman ryhmän ja muiden esiintyjien kanssa
yhteisissä opinnoissa opittujen taitojen hiominen
esiintymistilan hahmottaminen ja haltuun ottaminen
yllättäviin tilanteisiin valmistautuminen näyttämöllä
muihin tanssilajeihin tutustuminen
oman roolin tai tanssiosuuden omatoiminen kehittäminen
esiintymisasuista huolehtiminen
maskeerauksen opetteleminen
tietoisuus siitä, että esiintymistilanne on ainutlaatuinen kokemus
oppia ymmärtämään tanssia suhteessa muihin taiteisiin
esiintymiskokemuksen purkaminen
esityksen jälkeinen palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Opintopolku 2 / Teemaopinnot / Sisällöt

järjestetään useita esiintymismahdollisuuksia lukuvuoden aikana, koska oppilaskyselyn mukaan “esiintyminen on baletissa kaikkein kivointa”
useat esiintymiset kasvattavat rohkeutta ja luontevaa ilmaisua
oppilaat tutustuvat ensin esityksen kokonaiskuvaan ja sitten pohditaan yhdessä, miten oma osuus liittyy siihen
harjoitellaan omilla viikottaisilla opetustunneilla esitys niin hyvin, että oppilas voi haastaa itseään taidoissa ja ilmaisussa
harjoituksissa korostetaan koko ryhmän panosta esityskokonaisuudessa ja oppilaan yksilöllistä panosta ryhmässä
pidetään harjoitusten ilmapiiri myönteisenä niin, että oppilas uskaltaa eläytyä rooliinsa vapaasti
koreografiassa voidaan käyttää myös muita tanssilajeja, kuten esimerkiksi karakteritanssin liikekieltä
valmistaudutaan mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin, kuten päähineen irtoamiseen, kaatumiseen tai viime hetken muutoksiin ja mietitään niihin ratkaisumalleja
rohkaistaan ottamaan vastuuta esityksen onnistumisesta
pukutiloissa autetaan tanssitovereita tarvittaessa mm. pukeutumisessa
selvitetään oppilaille, miten esiintymisasut pysyvät siisteinä
esiintymiskokonaisuudet auttavat ymmärtämään, miten tanssilla voi kertoa tarinaa
esiintymiskokonaisuudet auttavat oppilasta ymmärtämään tanssin suhdetta muihin taidelajeihin, kuten musiikkiin ja kirjallisuuteen
esityksen jälkeen oppilaat antavat palautetta koko esiintymistilanteesta ja saavat itse myönteistä palautetta omasta esiintymisestään
yleisön reaktiot ja lämmin vuorovaikutus yleisön kanssa painaa oppilaan sisimpään vahvan tunne-elämyksen onnistumisesta, joka rohkaisee ja vahvistaa oppilaan identiteettiä esiintyjänä

Opintopolku 2 / Teemaopinnot / Laajuudet

Teemaopintojen laskennallinen laajuus on 70 h.

3.3.3 Opintopolku 3

Esitystoiminta 14-vuotiaasta eteenpäin.

Opintopolku 3 / Teemaopinnot / Tavoitteet

ilon ja tyydytyksen saaminen esiintymispaineista huolimatta
tanssielämyksen kokeminen ja vahvistaminen
itsensä haastaminen ja ylittäminen taidoissa ja ilmaisussa
ravinnon, levon ja palautumisen tärkeyden ymmärtäminen sekä harjoitusvaiheessa että raskaissa esiintymistilanteissa
yhteisissä opinnoissa saavutetun tanssiteknisen taidon valjastaminen taiteen tekemiseen, ilmaisuun ja tarinan kerrontaan omalla keholla
heittäytyminen kokonaisvaltaiseen ja rohkeaan ilmaisuun
erilaisten tunnetilojen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen tanssi-ilmaisussa
aktiivinen oman roolin työstäminen harjoitusprosessissa
vastuun ottaminen esityskokonaisuudesta pääroolien ja muiden roolien myötä
esiintymiseen harjaantuminen
oman tanssikäsityksen laajentaminen
aktiivinen ja itsenäinen valmistautuminen esiintymiseen
ryhmähengen kohottaminen
toisten huomioiminen ja arvostaminen
pyritään tiiviiseen vuorovaikutukseen pääosien esittäjien ja oman ryhmän kanssa sekä myös kaikkien esiintyjien ja yleisön kanssa
toimintakyvyn jatkuminen yllättävissä esitystilanteissa
liikemuistin kehittäminen
muihin tanssilajeihin tutustuminen
omatoiminen esiintymisasuista huolehtiminen
näyttämömeikin hallitseminen ja tekeminen
realistinen itsearviointi
esiintymisen ainutkertaisuuden ja -laatuisuuden ymmärtäminen
esiintymiskokemuksen purkaminen, analysointi ja jakaminen muille
palautteen antaminen, vastaanottaminen ja käsitteleminen
tanssin ja muiden taiteiden välisen suhteen ymmärtäminen

Opintopolku 3 / Teemaopinnot / Sisällöt

oppilaille järjestetään koulun omien esitysten lisäksi useita esiintymisiä, koska esiintyminen kannustaa ahkeruuteen yhteisissä opinnoissa ja motivoi jatkamaan opintoja
koulussamme annetaan repertuaarikoulutusta
oppilaita kannustetaan tuottamaan omia koreografioita ja osallistumaan koreografian valmistamiseen
oppilaita kannustetaan myös osallistumaan katsojana toisten koulujen ja ammattiteattereiden esityksiin, mikä lisää arvostusta toisten työtä kohtaan ja tarjoaa mahdollisuuden oppia muilta tanssijoilta
kokonaisten balettiteosten harjoitteluprosessi on antoisa: paneudumme syvälle itse tarinaan, pohdimme kunkin roolihenkilön taustoja ja vaikuttimia, peilaamme tarinassa ilmeneviä ongelmia nykypäivään ja omaan yhteiskuntaamme, yritämme poimia tarinan tärkeimmät opetukset, mietimme, miten säveltäjä on käsitellyt teoksessaan teemoja ja tunnelmia
kaikkia oppilaita kehotetaan tutustumaan tarinaan, mutta erityisesti pääosien esittäjille tämä on tärkeää
roolityöskentelyyn paneudutaan antaumuksella
harjoituksissa luodaan ilmapiiri, jossa oppilas kokee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa yrittää, erehtyä ja myöskin heittäytyä ilmaisuun
tanssitekniset taidot pyritään hiomaan oppitunneilla sellaisiksi, että ne palvelevat roolin esittämistä ja ilmaisua
ilmaisua kehitetään monella eri tavalla, mm. esitettävän musiikin, kirjallisuuden ja sanataiteen avulla
koreografioissa käytetään baletin liikekielen lisäksi karakteritansseja, nykytanssia, jazztanssia ja sirkusta
tanssinumeroissa opitaan myös uusia tanssillisia ja teknisiä elementtejä, jotka hyödyttävät oppilasta myöhemmissä opinnoissa
raskaissa harjoitus- ja esiintymistilanteissa kiinnitetään erityistä huomiota terveellisen ravinnon nauttimiseen, kehonhuoltoon, mahdollisuuteen keskittyä, tarvittavaan lepoon, oikeaoppiseen ja riittävän lämmittelyyn ja palautumismekanismeihin
oppilaat osaavat jo huolehtia omatoimisesti esiintymisasuista, rekvisiitasta, maskeerauksesta ja kampauksen tekemisestä
tarvittaessa oppilaat auttavat toisiaan esiintymiseen valmistauduttaessa
esiintymiskokemuksen purkamiseen, analysointiin ja sen käsittelemiseen sekä arviointiin ja palautteen antamiseen varataan runsaasti aikaa
oppilaille kuvataan videomateriaalia esityksestä mm. itsearviointia varten
balettiteosten harjoitusprosessi auttaa oppilasta omaksumaan vaikutteita muista taiteista
vuorovaikutustaidot roolihenkilöiden, ryhmän ja yleisön kanssa kehittyvät esitystoiminnan avulla
oppilaan kokonaisvaltainen kasvu, luovuuden kehitys ja kulttuurisen osallisuuden kokemus ovat tärkeimpiä harrastuksesta elämään jääviä tekijöitä, jossa esiintymistoiminnalla on suuri osuus

Opintopolku 3 / Teemaopinnot / Laajuudet

Teemaopintojen laskennallinen laajuus on 100 h.

3.4 Oppimäärän yksilöllistäminen

Opetussuunnitelmasta poiketen motivoituneille oppilaille tarjotaan mahdollisuus lisätunteihin edistymisen vauhdittamiseksi, mikä mahdollistaa esimerkiksi ammattiopintoihin hakeutumisen.

Myöhemmällä iällä aloittava oppilas sijoitetaan yleensä Opintopolulle 2. Hänelle annetaan tarvittaessa tukiopetusta opettajan toimesta tai oppilastoverin avulla opettajan ohjauksessa. Hänellä on myös mahdollisuus käydä tukitunnella alemmassa tasoryhmässä. Oppilasta kannustetaan omatoimiseen ja aktiiviseen kotiharjoitteluun.

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muihin näihin verrattavissa olevien syiden vuoksi kykene opiskelemaan koulun opetussuunnitelman mukaisesti, niin opetussuunnitelman sisältöjä, tavoitteita, opiskelun kestoa ja oppimisen arviointia voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä.

Koulussamme voivat tietyin perustein opiskella integroituna normaaliryhmissä myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Tällöin oppilaalle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma niiltä osin, kun se poikkeaa koulun opetussuunnitelmasta.

4. OPPIMISEN ARVIOINTI

4.1 Arvioinnin kohteet

A. Hyvinvointi ja kehollisuus
innostuneisuus
läsnäolo oppitunneilla
ahkeruus ja aktiivisuus
kehonhuolto ja lihaskunto

B. Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen
oma-aloitteisuus
kyky toimia ryhmässä
tanssietiketin noudattaminen
ryhmähenkeen vaikuttaminen
palautteen vastaanottaminen
tanssilajien tuntemus
tanssikulttuuritietous

C. Taito ja taide
lajitieto
tanssitekniikka
musikaalisuus ja rytmitaju
ilmaisutaito
taiteellisuus
esiintymistaidot

4.2 Arviointi opintojen aikana

Koulussamme arviointia ohjaa oppimiskäsitys, jonka mukaan jokainen oppilas on ainutlaatuinen yksilö. Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan kokonaiskehitystä, edistää oppimisprosessia ja antaa keinoja oman oppimisen arvioimiseen. Arviointi ei kohdistu oppilaan ominaisuuksiin tai arvoihin vaan hänen toimintaansa ja oppimistuloksiinsa. Kaiken arvioinnin ja palautteen on oltava myös eettiset normit täyttävää sekä oikeudenmukaista.
Arviointi opintojen aikana on jatkuva vuorovaikutteinen prosessi ja sitä tapahtuu kaikilla oppitunneilla. Se on yksilöä kunnioittavaa ja monipuolista palautetta, ohjausta ja neuvontaa. Arviointia tapahtuu myös ryhmän yhteisen palautteen kautta. Oppilaiden osallisuutta arviointiin tuetaan siten, että he arvioivat myös toistensa suorituksia ja siinä pyritään ohjauksen kautta objektiivisuuteen selkeästi annettujen arviointikriteerien kautta. Havainnoimalla toisten työskentelyä oppilas voi saada eväitä itsearviointiin vertaisarvioinnin kautta. Oppimisen kannalta on tärkeää, että oppilas oppii itse ottamaan vastuuta edistymisestään, ei vain tyydy olemaan passiivinen vastaanottaja – arviointi siis myös herättelee oppilaan aktiivisuutta ja motivaatiota sekä lisää itsetiedostusta.
Arvioinnin tavoitteena on tukea oppilaan tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Arviointi on myönteistä, rohkaisevaa ja kannustavaa, mutta oppilasta tuetaan ottamaan vastaan myös kriittistä palautetta, mikä edistää terveen itsetunnon ja realistisen kuvan muodostumista itsestä oppijana ja tanssijana. Oppilas saattaa myös epäonnistua ja tehdä virheitä, mutta myös näitä tilanteita voidaan käyttää oppimisen edistämiseksi, kun palaute tulee luottamuksellisessa ja henkisesti turvallisessa ilmapiirissä. Kaiken aikaa oppilasta valmennetaan oman suorituksen ja tanssitaidon kehittymisen arviointiin ja ohjataan asettamaan omia tavoitteita ja seuraamaan omaa edistymistä niiden pohjalta. Itsearviointiin ohjaavat myös itsearviointikaavakkeet, sovitut palautemerkit tunneilla, keskustelut sekä mahdolliset omat oppimispäiväkirjat.
Opintojen aikana tapahtuvassa arvioinnissa huomioidaan oppilaiden ikätason mukainen kyky ottaa vastaan palautetta ja muuttaa omaa toimintaansa sen mukaan tai arvioida omaa edistymistään. Iän myötä ja taitojen karttuessa pyritään oppilasta aktivoimaan oman edistymisensä seuraamiseen enenevässä määrin. Erilaiset oppimistyylit pyritään huomioimaan sekä opetuksen suunnittelussa että oppimista arvioitaessa. Myös oppilaiden yksilölliset erot ja tunnereaktiot otetaan huomioon, jotta edistyminen ja oppiminen tanssin saralla voisi olla miellyttävä ja innostava kokemus ja antaa pohjaa elinikäiselle harrastukselle sekä ohjata liikunnalliseen elämäntapaan.
Lajin luonteesta johtuen arviointi koulussamme on pääasiassa opetustuntien aikana tapahtuvaa arviointia, joka on monipuolista sisältäen verbaalista ja nonverbaalista (hymy, ilme, äänensävy, katsekontakti, peukutus, ablodit) palautetta. Se voidaan kohdistaa koko ryhmälle tai yksilöidysti. Tavoitteena on palautteen antaminen keskustellen, vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa, jotta varmistutaan myös sen parhaasta mahdollisesta vaikutuksesta. Oppilaalle voidaan antaa tietyissä tilanteissa yksityiskohtainen palautekortti.
Huoltajat saavat tietoa oppilaan edistymisestä keskustelujen, avoimien ovien ja esitysten välityksellä sekä koulun kausitiedotteista ja kotisivujen kautta, jonne tulee lähinnä ryhmäkohtaista palautetta mm. esiintymistapahtumista.
Vaikka jokaisella oppilaalla on tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia omasta edistymisestään ja tavoitteistaan, on tanssin opiskelu kuitenkin hyvin pitkäjänteistä ja oppiminen perustuu sinnikkääseen harjoitteluun ja toistoihin. Kaikkia halutaan kannustaa eteenpäin realistisella tavalla asettamatta rimaa liian korkealle tai viemättä tanssista saatavaa iloa. Näin arviointi tukee myös oppilaan henkilökohtaisen oppimisprosessin ymmärtämistä ja omien tavoitteiden asettamista pitkällä tähtäimellä.

4.3 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Koulussamme luetaan hyväksi kaikki muualla suoritetut taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän balettiopinnot. Muut kuin taiteen perusopetuksen parissa suoritetut balettiopinnot hyväksi luetaan oppilaan aiemman tanssitaustan selvityksen ja tuntinäyttöjen perusteella. Muiden tanssilajien, kuten esimerkiksi nyky- ja jazztanssin tai sirkustaiteen opinnot luetaan hyväksi tapauskohtaisesti aiemman tanssitaustan selvityksen, haastattelujen ja useamman oppilaskohtaisen tuntinäytön perusteella.

4.4 Todistukset

Oppilaalle annetaan pyydettäessä kirjallinen arviointi edistymisestä ja osallistumisesta Balettikoulu Heli Aallon toimintaan.

Suoritettuaan tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän yhteiset opinnot ja teemaopinnot oppilas voi saada Opetushallituksen määräysten mukaisen päättötodistuksen (Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2018).

Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998.