Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Balettikoulu Heli Aalto
Ruutikatu 8 B 58, 02650 Espoo
Puh. +358400949337
www.balettikoulu.com
Y-tunnus: 1371383-5

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heli Aalto
[email protected]
Puh. +358400949337

 

3. Rekisterin nimi

Balettikoulu Heli Aallon asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkaan suostumus ilmoittautumistietoja luovutettaessa sekä laki taiteen perusopetuksesta.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on opetustoiminnan järjestäminen sekä yhteydenpidon hoitaminen Balettikoulu Heli Aallon oppilaisiin ja heidän huoltajiinsa.

Oppilaitoksen opettaja käsittelee ainoastaan omien oppilaidensa tietoja. Opettajan käytettävissä olevat asiakastiedot ovat oppilaan ikä, etu- ja sukunimi. Huoltaja voi halutessaan antaa opettajalle omat yhteystietonsa.

Henkilötietoja käsitellään myös tiedottamisessa, opintosuoritusten kirjaamisessa, laskutuksen ja mahdollisen perinnän yhteydessä, ilmoittauduttaessa tanssitapahtumiin tai kilpailuihin, opetustoimintaan liittyvässä anonyymissä tilastoinnissa sekä esitysten yhteydessä käsiohjelmassa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämät tiedot: oppilaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, tapaturmavakuutustieto, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä kuvien käyttölupa tai kielto, opettajan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilitiedot palkanmaksua varten.

Tietoja säilytetään huolellisesti ja vain niin kauan kun se on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Tiedot tuhotaan asianmukaisesti niiden tultua tarpeettomiksi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse. Työntekijä luovuttaa lain vaatimat tiedot palkkauksen yhteydessä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille ellei asiasta ole sovittu asiakkaan itsensä kanssa.
Opetustoimintaan liittyvää anonyymiä tilastotietoa luovutetaan esimerkiksi Espoon kaupungille ja Suomen Tanssioppilaitosten Liitolle.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä tai käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.